top of page
sinai camp

GDPR

1. Nakládání s osobními údaji

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů účastníka akce je Biskupství Ostravsko-Opavské se sídlem v Ostravě, Kostelní náměstí 3172/1, IČO 65468953 (dále jen Biskupství) a organizátoři tábora Sinai jako společní správci osobních údajů (dále jen Organizátoři).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR, dále jen Nařízení) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Organizátoři osobní údaje zpracovávají v rozsahu nezbytném pro pořádání akce v rámci výkonu činnosti, a to konkrétně pro následující účel:

 1. evidence účastníků akcí pořádaných Biskupstvím, 

 2. dokumentace a propagace své činnosti,

 3. kontaktování účastníka a jeho zákonných zástupců při zajištění činností v souvislosti s pořádáním akce a účasti osob na ní,

 4. poskytnutí údajů požadovaných po Biskupství orgány veřejné správy nebo při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

 

Organizátoři zpracovávají o každém účastníkovi akce tyto osobní údaje:

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, údaj o pohlaví, trvalé bydliště, fotografie;

 • kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefon, e-mail a další obdobné údaje;

 • běžné podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při dokumentaci činnosti na akci pro vnitřní potřeby;

 • údaje o zákonných zástupcích – jméno, příjmení, titul, kontaktní adresa, telefon, e-mail, a podobné údaje;

 • údaje o zdravotním stavu, další údaje související s akcí – plavecké, tělesné a jiné schopnosti a dovednosti, zdravotní pojišťovna a podobné údaje.

 

Organizátoři zpracovávají o účastnících akce, u kterých k tomu zletilý účastník nebo zákonný zástupce nezletilého účastníka udělil samostatný souhlas, i tyto údaje:

 • další podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), sloužící k dokumentaci činnosti a propagaci akce nad rámec vnitřní potřeby spolku;

 • kontaktní údaje pro marketingové a další informační účely (např. zasílání informací o dalších nabídkách a produktech, oznámení a pozvánek nad rámec účasti na akci).

 

Organizátoři zpracovávají i údaje o zdravotním stavu, které Nařízení označuje jako „citlivé údaje“. Jedná se o údaje nezbytné pro posouzení zdravotního stavu účastníka pro účast na akci, slouží k preventivní ochraně zdraví účastníka a též jako informace pro ošetřujícího lékaře. Citlivé údaje mají k dispozici pouze organizátoři přímo se podílející na akci a jsou zpracovávány výhradně po dobu akce. Pro zpracování citlivých údajů potřebují Organizátoři výslovný souhlas, tento souhlas může být kdykoliv odvolán.

Výše uvedené osobní údaje účastníka akce jsou zpracovávány na základě souhlasu a také z jiných právních titulů - zejména na základě právní povinnosti (vést účetnictví apod.).

Podmínky zpracování, informace o zpracovávání a práva subjektu údajů

Zpracování osobních údajů v Biskupstvé je dále upraveno vnitřními předpisy Biskupství tak, aby tak byla zajištěna jejich ochrana před zneužitím.

Zletilý účastník nebo zákonný zástupce nezletilého účastníka je povinen o účastníkovi poskytnout úplné a pravdivé údaje identifikační a kontaktní, relevantní údaje o zdravotním stavu a identifikační a v případě nezletilého účastníka kontaktní údaje o alespoň jednom zákonném zástupci. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro činnost Organizátorů ve vztahu k účastníkovi po dobu přípravy a realizace akce. V případě neposkytnutí těchto údajů účastník nemůže být na akci přijat. Poskytnutí ostatních osobních údajů je dobrovolné. Souhlas s bodem f) a g) je možné odvolat pro konkrétní záznam či obecně aniž by to byl důvod k neúčasti na akci.

 

Na základě písemné žádosti je Biskupství povinno poskytnout účastníkovi (případně za něj jeho zákonnému zástupci) informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu.


Pokud se zákonný zástupce domnívá, že jakýkoli Organizátor, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s Nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat Organizátory, zpracovatele či dalšího příjemce o vysvětlení; (ii) požádat, aby jakýkoli Organizátor, zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; (iii) obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů; (iv) požadovat opravu osobních údajů v souladu s Nařízením; (v) v případě použití údajů pro marketingové a informační účely má člen, resp. jeho zákonný zástupce právo vznést k Organizátorům námitku.

 

Účastník resp. zákonný zástupce má právo na přenositelnost těchto údajů a na právo na výmaz těchto údajů v souladu s Nařízením. Dále má právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti Organizátorem.

Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu přípravy a trvání akce. I v případě, že zákonný zástupce nedal souhlas se zpracováním osobních údajů po skončení akce, některé údaje jsou Organizátory zpracovávány i po skončení akce na základě právních povinností, a to po dobu, která je stanovena právními předpisy.

bottom of page